Boekingsvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE CRTB-RESERVERINGSSITE

 1. PRESENTATIE VAN HET PLATFORM EN DE DIENSTEN

De CRTB publiceert een platform op zijn website waarop professionals uit de toeristische sector, die lid zijn van de CRTB, aanbiedingen kunnen publiceren en gebruikers deze aanbiedingen rechtstreeks op het platform kunnen boeken.

 1. DEFINITIES

In deze AV hebben woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud, mannelijk of vrouwelijk worden gebruikt, de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven:

Algemene gebruiksvoorwaarden (AVV)Verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden van het Boekingsplatform.
CRTBVerwijst naar het Comité Régional du Tourisme de Bretagne, een vereniging volgens de wet van 1901 met als zetel 1 rue Raoul Ponchon, 35069 RENNES.
Intellectuele eigendomsrechtenBetreft de rechten verbonden aan merken, logo’s, slogans (onder voorbehoud van hun originaliteit), tekeningen en modellen, auteursrechten, octrooien, software, databanken, internetdomeinnamen en andere geregistreerde, gebruikte of geassocieerde onderscheidingstekens, zonder dat deze lijst beperkend is.

Deze lijst bevat ook handelsnamen, bedrijfsnamen, tekens, gebruikt of geassocieerd.

AanbodVerwijst naar de toeristische dienst van de Professional die zichtbaar is op het Platform en die door de Gebruiker kan worden geboekt
Platform of BestemmingsplatformVerwijst naar het gedeelte van de website van de CRTB waar het aanbod kan worden geboekt.
ProfessioneelVerwijst naar het lid van de CRTB, een toeristische dienstverlener, die aanbiedingen voorstelt die toegankelijk en boekbaar zijn op het Platform.
DerdeVerwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon buiten de GCU.
GebruikerVerwijst naar de persoon die een Aanbod van een Professional via het Platform boekt.
 1. SUBJECT

Het doel van deze AVU is het vastleggen van de voorwaarden waaronder de CRTB een Gebruiker toestaat een Aanbod van een Professional via het Platform te raadplegen en te boeken.

Deze GBV zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elk gebruik van het Platform.

De Gebruiker erkent dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige AV en deze zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Het CRTB behoudt zich het recht voor deze AVU op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om ze aan te passen aan wijzigingen in het Platform en/of de werking ervan. Wijzigingen in de AV zijn bindend voor Gebruikers vanaf de datum dat ze online zijn geplaatst.

De AV zijn eigendom van de BRTC. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, is verboden.

 1. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

4.1 Toegang tot het Platform

Elke Gebruiker mag het Platform gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De gebruiker verklaart:

 • Ten minste achttien (18) jaar oud zijn;
 • juridisch in staat zijn bindende wettelijke verplichtingen in het leven te roepen,
 • Dat alle informatie die hij/zij moet verstrekken om een Aanbieding te boeken waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is.

Toegang tot het Platform om de Aanbiedingen te raadplegen is mogelijk zonder voorafgaande registratie. Het proces van het boeken van een Aanbieding kan de mededeling vereisen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de boeking.

4.2 Hardwarecompatibiliteit

Het Platform is toegankelijk via een PC of MAC computer met een recent besturingssysteem en browser. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat hij beschikt over apparatuur die compatibel is met het Platform.

Alle Gebruikers verklaren dat zij ervan op de hoogte zijn gesteld dat zij een internettoegang moeten hebben bij een provider van hun keuze, waarvan de kosten voor hun rekening zijn.

De Gebruiker verbindt zich ertoe het Platform niet te gebruiken om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere kwaadaardige of technologisch gevaarlijke elementen in te voeren. De Gebruiker zal zich geen ongeoorloofde toegang verschaffen tot het Platform, de server waarop het Platform is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met het Platform. De Gebruiker zal het Platform niet aanvallen door denial of service of distributed denial of service.

Het CRTB rapporteert elke aanval of poging tot aanval aan de bevoegde autoriteiten.

4.3 Beschikbaarheid van het platform

Het Platform is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.

De beschikbaarheid van systemen van derden en met name van het internet wordt echter beperkt door technologische en omgevingsfactoren die de gegevensoverdracht kunnen beïnvloeden. Het Platform kan daarom beperkt of tijdelijk niet beschikbaar zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Het CRTB is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of onderbrekingen in verband met deze diensten van derden.

Bovendien behoudt het CRTB zich het recht voor om de toegang tot het Platform van tijd tot tijd te onderbreken om de veiligheid en het onderhoud van zijn IT-infrastructuur te waarborgen.

 1. RAADPLEGING VAN OFFERTES

De Gebruiker kan de Aanbiedingen op het Platform vrij raadplegen.

Aangezien het CRTB een technische dienstverlener is, verkoopt het geen Aanbiedingen en biedt het enkel aan om eerder door een Professional op het Platform geplaatste Aanbiedingen te raadplegen en te reserveren.

De CRTB bezit of controleert dus niet de Aanbiedingen die toegankelijk zijn op het Platform. De aanbiedingen zijn eigendom van en worden gecontroleerd door de beroepsbeoefenaar.

De BRTC host de inhoud, inclusief prijzen, beschikbaarheid, afbeeldingen en andere informatie die beschikbaar is gesteld of verkregen van de Professional. De BRTC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of eerlijkheid van de aanbiedingen, aangezien de BRTC daarop geen invloed heeft.

 1. EEN AANBIEDING BOEKEN

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de geselecteerde Aanbieding rechtstreeks op het Platform te boeken.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de algemene verkoopvoorwaarden van de beroepsbeoefenaar van toepassing zijn op de reservering. Afwijkingen, wijzigingen en annuleringen betreffende de reservering van een Aanbieding moeten dus rechtstreeks met de Beroepsbeoefenaar worden gedaan.

Door het boeken van een Aanbieding op het Platform erkent de Gebruiker dat BRTC slechts een tussenpersoon is en niet betrokken is bij de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Beroepsbeoefenaar. De BRTC wordt derhalve beschouwd als een derde partij bij de transactie tussen de beroepsbeoefenaar en de gebruiker.

De BRTC is niet verantwoordelijk voor storingen, wijzigingen of problemen die de gebruiker ondervindt bij het boeken van de aanbieding.

BRTC is niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract tussen de beroepsbeoefenaar en de gebruiker.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De CRTB bezit alle intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor het aanbieden van het Platform en de Aanbiedingen.

Bijgevolg is het de Gebruiker niet toegestaan het Platform en/of de inhoud ervan te kopiëren, links (hyper of deep) aan te brengen, te publiceren, te promoten, te verhandelen, te integreren of op enige andere wijze te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het CRTB.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De BRTC heeft een privacybeleid dat kan worden bekeken op de volgende link: https://www.bretagne-vakantie.com/privacybeleid/

Alle persoonsgegevens van de Gebruiker die worden verzameld tijdens het surfen op het Platform of het boeken van een Aanbieding worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de CRTB.

 1. HYPERLINKS

Het Platform kan hyperlinks bevatten naar sites van derden of partners. Zij worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt om het gebruik van de op het internet beschikbare bronnen te vergemakkelijken.

De CRTB verklaart geen controle te hebben over deze sites van derden en wijst elke verantwoordelijkheid daarvoor af. Deze GCU zijn in geen geval van toepassing op sites van derden waartoe de Gebruiker via het Platform toegang heeft.

 1. OVERMACHT

Het CRTB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van het Platform of voor elke gebeurtenis betreffende de reservering van een Aanbod gedaan door een Gebruiker en die voortvloeit uit een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, branden, overstromingen, ongevallen, stakingen, epidemieën of andere natuurrampen, het uitvallen van transportmiddelen, brandstof, energie, werknemers of materialen, of het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

 1. ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

Indien een of meer van de bepalingen van de AVG ongeldig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of ingevolge een rechterlijke beslissing, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

 1. OVERDRACHT

De GBV en de hieronder verleende rechten kunnen niet worden overgedragen of afgestaan door de gebruiker, maar kunnen onbeperkt worden afgestaan door BRTC. Elke poging tot overdracht of toekenning in strijd met deze Overeenkomst is nietig.

 1. GEEN WAARSCHUWING

Het feit dat de CRTB geen gebruik maakt van de niet-nakoming door de gebruiker van zijn verplichtingen, kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van het recht om zich op een latere niet-nakoming van dezelfde of andere verplichtingen te beroepen, noch als een verklaring van afstand van het recht om de toepassing van die verplichtingen te verzekeren.

 1. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht en alleen de Franse versie is authentiek.

De gebruiker en de CRTB trachten eventuele geschillen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden in der minne op te lossen.

Bij gebreke van een minnelijk akkoord wordt de bevoegdheid uitdrukkelijk toegekend aan de bevoegde rechters binnen het rechtsgebied van het hof van beroep van de zetel van de CRTB, niettegenstaande de pluraliteit van de verweerders of het stellen van een zekerheid, zelfs voor spoedprocedures, expertises of bewarende procedures in kort geding of bij verzoekschrift.

 

Officiële website van Toerisme Bretagne
Sluiten