juridische kennisgeving


SITE EDITOR

Regionaal Comité voor Toerisme van Bretagne
1C, 1D avenue de Belle Fontaine – CS 71777 | 35517 Cesson-Sévigné Cedex

CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE

Grafisch ontwerp : Raccourci
Ontwikkeling: Raccourci
Hosting: NimeOps

Locatiemanager: Antoine Cariou

VERTROUWELIJKHEID – PERSOONSGEGEVENS

Het Comité régional du tourisme de Bretagne kan uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende regelgeving en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van zijn klanten, partners en prospects, dat hier kan worden geraadpleegd.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het Comité Régional du Tourisme de Bretagne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een dienstonderbreking, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elke gebeurtenis die overeenkomstig de jurisprudentie als overmacht wordt aangemerkt.

Hoewel deze site met grote zorg is samengesteld, kan het CRT Bretagne niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Het CRT Bretagne staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde informatie. Het CRT Bretagne kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die gebruikers of derden zouden lijden als gevolg van de op de website gepubliceerde informatie, of meer in het algemeen als gevolg van de raadpleging en het gebruik van de website. De prijzen worden slechts ter indicatie gegeven.

Onder deze voorwaarden kan het CRT Bretagne niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die Gebruikers of derden zouden kunnen lijden als gevolg van de op de Website gepubliceerde informatie met betrekking tot vakantieaanbiedingen, noch voor enige commerciële relatie die zou kunnen worden aangegaan met de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de marketing van deze aanbiedingen. Het CRT Bretagne houdt geen toezicht op de sites die via hyperlinks met de Site verbonden zijn en wijst elke verantwoordelijkheid af voor deze sites en de inhoud ervan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website www.tourismebretagne.com, inclusief downloadbare documenten, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of octrooien. Ze zijn het exclusieve eigendom van het Comité Régional du Tourisme de Bretagne. Bijgevolg mag u in geen geval en op geen enkele wijze de op de site weergegeven elementen of een deel ervan reproduceren, weergeven, verspreiden, wijzigen of toekennen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme de Bretagne.

DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode waarin de door het Comité Régional du Tourisme de Bretagne aangeboden diensten online staan op de website www.tourismebretagne.com.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil, en bij gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen, zijn de bevoegde Franse rechtbanken bevoegd.

Officiële website van Toerisme Bretagne
Sluiten